Privacy verklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

– Ervoor zorg dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelde therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

– Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats

– Uw geboortedatum

– De datum van de behandeling

– Polisnummer

– Een korte omschrijving van de behandeling: bv.  “energetische therapie”

– De kosten van het consult

 

Aangesloten bij

 

www.rbcz.nu

www.vbag.nl

www.bvmt.nl

 

 

Klachten-tuchtrecht van cliënten

Https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html